Privacy Verklaring Website

 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op https://www.Sevn.nl/ en niet op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

 

Sevn B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

 

Persoonsgegevens

In verband met de dienstverlening verwerkt Sevn B.V. persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens kunnen actief door u aan Sevn B.V. zijn verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens.

Door uw online-apparatuur wordt aan onze computers bij het bezoeken van de website https://www.Sevn.nl/ automatisch enkele technische gegevens verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser of de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

 

Verantwoordelijke

Sevn B.V. is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Sevn B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Sevn B.V. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Doeleinden van de verwerking

Sevn B.V. gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen. Hiernaast gebruikt Sevn B.V. alle aan haar beschikbaar gestelde, door u verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening of om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Sevn B.V..

 

Grondslagen van de verwerking

Sevn B.V. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Overeenkomstig deze Europese verordening verwerkt Sevn B.V. persoonsgegevens op basis van de met u afgesloten overeenkomst van huismeubelgroothandel en -diensten dan wel op basis van van u verkregen toestemming of een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang. Uw toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Sevn B.V. stelt of bijvoorbeeld offerte vraagt.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Overeenkomstig de AVG heeft Sevn B.V. de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Verstrekking persoonsgegevens

Sevn B.V. verstrekt uw via de website verkregen of verwerkte persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze niet buiten de EER.

 

Datalekken

Overeenkomstig de AVG stelt Sevn B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis van een door Sevn B.V. zelf geconstateerde of aan Sevn B.V. gemelde inbreuk op de beveiliging (datalek) die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Dergelijke inbreuken op de beveiliging documenteert Sevn B.V. in alle gevallen intern.

 

Gebruik van Google Analytics op de Website

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Sevn B.V. wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sevn B.V. bewaart de via de website aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie, tenzij hiervoor wettelijk of anderszins een andere termijn geldt.

 

Uw privacy rechten

De AVG bepaalt dat u ondermeer recht op inzage heeft in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Sevn B.V. van u verwerkt, kunt u schriftelijk of per email een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Sevn B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U wordt daarom aangeraden deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Privacy-officer

Voor AVG-gerelateerde vragen of informatie heeft Sevn B.V. een Privacy-officer: de heer V.J.H. (Vincent) van Grinsven. Hij is bereikbaar via (0342) 786790 en office@Sevn.nl.

 

Contact; inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Sevn B.V. via telefoonnummer (0342) 786790 of het e-mailadres: office@Sevn.nl.

Website privacy statement                         

         

This privacy statement applies only on https://www.Sevn.nl/and not on the websites of third parties that can be visited via links on this website.

 

Sevn B.V. respects the privacy of all visitors to its website.

 

Personal data

With regard to its services, Sevn B.V. processes personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR). Personal data is any data that can provide information about an identified or identifiable natural person. Personal data can be actively provided by you to Sevn B.V. – for example, your name and contact details.

Your online equipment automatically provides our computers with some technical information when visiting the website https://www.Sevn.nl/, such as the IP address you used, the operating system, the Internet browser you used or the last Internet page you visited.

 

Controller

Sevn B.V. is usually the so-called controller within the meaning of the GDPR. This means that Sevn B.V. decides which personal data is processed, for what purpose and in what way. Sevn B.V. is responsible for ensuring that your personal information is processed in accordance with the GDPR and in a proper and careful manner.

 

Purposes of the processing

Sevn B.V. uses your name, address, telephone number and e-mail address in order to be able to contact you. In addition, Sevn B.V. uses all data that has been made available to it, provided by you (financial and personal) or is required by law for its services or to inform you about new products and/or offers from Sevn B.V.

 

Principles of the processing

Sevn B.V. must be able to base the use of your personal data on the GDPR. In accordance with this European regulation, Sevn B.V. processes personal data on the basis of the agreement concluded with you regarding home furniture wholesale and services or on the basis of your consent or a legitimate (business) interest. Your consent can be derived from the mere fact that you ask a question to Sevn B.V. by e-mail or otherwise or, for example, request a quote.

 

Personal data protection

In accordance with the GDPR, Sevn B.V. has taken appropriate technical and organisational measures to prevent the loss of personal data or its unlawful processing.

 

Provision of personal data

Sevn B.V. does not provide your personal data obtained or processed through the website to third parties and does not share them outside of the EEA.

 

Data leaks

In accordance with the GDPR, Sevn B.V. notifies the Personal Data Authority ‘without delay, of a security breach (data leak) identified by Sevn B.V. itself or reported to Sevn B.V. that leads to the significant likelihood of serious adverse consequences or serious adverse consequences for the protection of personal data’. In all cases, Sevn B.V. always documents such breaches of security internally.

 

Use of Google Analytics on the Website

The website uses Google Analytics, a web analysis service offered by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website to analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information for the purpose of evaluating your use of the website, to compile reports about website activity for website operators and to offer other services relating to website activity and internet usage. Google may also supply this information to third parties if required to do so by law, or insofar as such third parties process the information on Google’s behalf. Google shall not combine your IP address with any other data held by Google. You can refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser. Sevn B.V. would like to point out, however, that in that case you may not be able to use all the features of this website. If you do not want your website visit to be measured by Google Analytics, you can simply download a tool here that blocks Google Analytics. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

 

Retention period for personal data

Sevn B.V. stores the personal data made available to it through the website for two years after the termination of the business relationship, unless legislation or otherwise requires another period.

 

Your privacy rights

The GDPR stipulates that, among other things, you have the right to inspect your personal data and the right to request correction or deletion of your personal data.

If you want to know what personal information about you that Sevn B.V. processes, you can submit a request to inspect in writing or via e-mail. Does your data appear to be incorrect, incomplete or irrelevant? Then you can make a request to have your data changed or supplemented.

 

Changes to the privacy statement

Sevn B.V. reserves the right to make changes to this statement without further notice. It is therefore recommended that you consult this statement regularly so that you remain aware of any changes.

 

Privacy officer

For GDPR-related questions or information Sevn B.V. has appointed a Privacy Officer: Mr V.J.H. (Vincent) van Grinsven. He can be reached via +31 342786790 and office@Sevn.com.

 

Contact; inspecting and changing your data

For questions about our privacy policy or questions about inspection and changes in (or removal of) your personal information, please contact Sevn B.V. via telephone number +31 342786790 or via the e-mail address: office@Sevn.nl.