ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

SEVN BV TE BARNEVELD

 

 

Artikel 1 Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Sevn BV, gevestigd te Barneveld (Nederland), hierna te noemen ‘Sevn’, alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten, tussen Sevn en een koper, hierna te noemen ‘opdrachtgever’ aangegaan.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Sevn afwijkende bepalingen – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Sevn en opdrachtgever en binden derhalve Sevn niet, tenzij Sevn de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.
1.3
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of langs elektronische weg.
1.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
1.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding gesteld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Sevn of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Door Sevn verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Alle bij een aanbieding getoonde afbeeldingen, tekeningen, modellen, kleuren en overige gegevens zoals eigenschappen, maten en specificaties gelden slechts ter aanduiding. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Sevn.
2.5 Sevn behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de afbeeldingen, tekeningen en modellen voorkomende in de aanbiedingen, catalogi, website e.d.


Artikel 3 Overeenkomst.

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Sevn door haar schriftelijke bevestiging.
3.2 Elke met Sevn aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
3.3 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.


Artikel 4 Prijzen.

4.1 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, stijgingen van de grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor levering voordoen, geven Sevn het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de opdrachtgever ter zake enig recht op schadevergoeding heeft.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Sevn opgegeven prijzen in euro’s, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn gebaseerd op Franco huis Benelux, Barneveld, Nederland (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven.

Artikel 5 Geregistreerde klanten op de website.
5.1 De door de opdrachtgever, bij aanmelding via de website, aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
5.2 De opdrachtgever garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Sevn mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de opdrachtgever.
5.4 Zodra de opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de opdrachtgever Sevn hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de opdrachtgever om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.

Artikel 6 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Sevn binden de laatste niet, voor zover ze door Sevn niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 7 Meer- en minderwerk.

7.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden overeengekomen en komt voor verrekening in aanmerking.
7.2 Door Sevn te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 8 Aansprakelijkheid.

8.1 De aansprakelijkheid van Sevn jegens de opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in artikel 15 omschreven verplichtingen.
8.2 Sevn is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sevn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst, milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De opdrachtgever is verplicht Sevn te vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Sevn, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde goederen en/of de verrichte diensten en de opdrachtgever zal Sevn alle schade vergoeden die Sevn lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sevn.
8.4 Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde op Sevn enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan blijft de aansprakelijkheid van Sevn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de betrokken goederen en/of verrichte diensten met dien verstande dat Sevn hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 250.000 euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Sevn ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
8.6 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na (op)levering schriftelijk bij Sevn is ingediend.
8.7 Sevn verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
8.8
Sevn is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever.

Artikel 9 Annuleren.

9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij verplicht alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van de door Sevn reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten) te vergoeden onverminderd het recht van Sevn op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Opdrachtgever zal eveneens aan Sevn als annuleringskosten verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Sevn te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Sevn zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 10 Levering.

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Sevn is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertermijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door opdrachtgever, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Sevn hieraan geen gevolg heeft gegeven.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Sevn zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 3 en opdrachtgever aan Sevn voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en Sevn de overeengekomen vooruitbetaling van opdrachtgever ontvangen heeft.
10.4 Zodra Sevn merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Sevn daarover contact op met opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever blijven onveranderd. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan twaalf (12) weken) van de overeengekomen levertijd heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. Opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
10.5 Het is mogelijk dat de goederen in gedeelten worden afgeleverd tenzij de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar heeft geuit. Ingeval van deelleveringen zijn de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing op elke deellevering.
10.6 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien opdrachtgever de goederen niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is opdrachtgever in verzuim en kan Sevn naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de goederen voor rekening en risico aan opdrachtgever verzenden; (iii) de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever onder zich houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen opslagkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van opdrachtgever. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Sevn toekomende rechten.
10.7 De verzending geschiedt op de wijze als door Sevn aangegeven. Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010. Wenst de opdrachtgever een zending te ontvangen door o.a. snel- of expresse zending, dan zijn de extra hieraan verbonden kosten voor zijn rekening.
10.8 Voor leveringen van Sevn binnen de Benelux zijn de transportkosten voor rekening van Sevn. Voor leveringen van Sevn buiten de Benelux zullen separate afspraken worden gemaakt ten aanzien van de transportkosten.
10.9. De opdrachtgever zal de goederen niet verkopen via algemene online verkoopplatforms zoals e-Bay, bol.com e.d.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

11.1 Zolang Sevn geen volledige betaling heeft ontvangen van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of de uitvoering van werk en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van Sevn.
11.2 Sevn heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
11.3 Opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Sevn te bezwaren, verhuren, vervreemden, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Sevn heeft voldaan. Het is opdrachtgever evenwel toegestaan de goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te vervreemden. Het is opdrachtgever echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
11.4 Opdrachtgever kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Sevn wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de opdrachtgever wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
11.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 11.4 levert Sevn de voorbehouden eigendom van de goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de opdrachtgever de omschreven goederen voor de gesubrogeerde derde.
11.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 11.4 en 11.5 laten onverlet dat de opdrachtgever Sevn kan aanspreken in het geval Sevn op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
11.7 Indien en zolang Sevn eigenaar van de goederen is, zal opdrachtgever Sevn onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal opdrachtgever Sevn (in dat geval) mededelen waar de goederen, waarvan Sevn eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Sevn. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de goederen        onmiddellijk wordt opgeheven.
11.8 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 12 Overmacht.

12.1 Sevn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht in de zin van de artikel wordt begrepen omstandigheden die (tijdige) levering door Sevn redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Sevn of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Sevn, ex- en importverboden, sancties, boycots, embargo’s, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Sevn, dan wel in de middelen van vervoer van derden en het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen.
12.3 Indien Sevn bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Sevn heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
12.4
Wanneer de overmacht situatie langer dan zes (6) maanden heeft voortgeduurd, hebben zowel Sevn als opdrachtgever het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 Leverantie.

13.1 Bij de levering van de goederen en/of het verrichten van diensten heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen:

a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadigingen op welke wijze ook, niet plaats zullen vinden;

b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;

c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de grove schuld of opzet van Sevn komt vast te staan. Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt te zijn en er ook geen passende lift aanwezig is, kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever;

d: Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden tijdens normale werktijden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 14 Reclame.

14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele tekortkomingen, zichtbare gebreken en/of beschadigingen terzake dienen door opdrachtgever op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld. Opdrachtgever is gehouden klachten of schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden maar in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na (op)levering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten of schade, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd. Ingebruikneming van de goederen geldt als acceptatie. Bovengenoemde meldingen kunnen uitsluitend bij Sevn worden ingediend via de door Sevn gestelde meldingsprocedure.
14.2 Sevn dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Overeenstemming omtrent de te nemen acties door Sevn blijkt uit een bevestiging van de opdrachtgever per e-mail van het aanbod van Sevn.
14.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 15 Garantie.

15.1 De door Sevn geleverde goederen bezitten de eigenschappen die de opdrachtgever en eindklant bij normaal gebruik mogen verwachten.
15.2 Sevn verleent de eindklant een garantie van twee jaar na aflevering aan de opdrachtgever.
15.3 De garantie houdt uitsluitend in dat Sevn naar beste vermogen en naar haar eigen keuze, tot het vervangen, herstellen, reparatie of prijsvermindering van de geleverde goederen over zal gaan, dan wel de producten zal terugnemen en opdrachtgever zal crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Sevn gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Eventuele kosten die de opdrachtgever maakt bij het vervangen van een goed zijn voor rekening van opdrachtgever. Goederen kunnen slechts door opdrachtgever worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van Sevn en mits de goederen deugdelijk verpakt zijn. In voorkomend geval is de opdrachtgever verplicht herstel/reparatie door een gespecialiseerde monteur toe te staan. Ten aanzien van de gerepareerde goederen loopt de oorspronkelijke garantietermijn door; er geldt derhalve geen nieuwe garantietermijn.
15.4 De eindklant is uitsluitend gerechtigd aanspraak te maken op de garantie als de goederen correct gebruikt, onderhouden en behandeld worden en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Sevn heeft voldaan.
15.5
De eindklant heeft geen aanspraak onder de garantie in de volgende gevallen:
– het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes in de goederen als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
– het ontstaan van verkleuringen van stof en leer door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
– gebreken ontstaan door een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin of door een niet vlakke ondervloer.
15.6 Mocht er onverhoopt na de tweejarige garantie toch nog een probleem optreden met een goed dan zal Sevn altijd haar uiterste best doen om samen met de opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. Dit kan door het inschakelen van een monteur, het opsturen van een vervangend onderdeel, het leveren van een nieuw goed tegen bijbetaling en het eventueel retour halen voor herstel. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
15.7 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of vanuit vaktechnisch oogpunt aanvaardbare afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, finish, afwerking etc. kunnen geen klachtgrond onder de garantie opleveren.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens.

16.1 Sevn verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
16.2 De verwerking van persoonsgegevens door Sevn vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat Sevn vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht door opdrachtgever aan Sevn verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Sevn gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Sevn.
16.4 Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Sevn verwerkt mogen worden en vrijwaart Sevn voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.5 Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Sevn passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

 

Artikel 17 Opschorting en ontbinding.

17.1 Sevn is gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien opdrachtgever niet (tijdig), niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan de (betalings)verplichtingen die voor hem uit enige met Sevn gesloten overeenkomst voortvloeien, of indien er gronden zijn om te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
17.2 Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde goederen onverlet. Daarnaast is Sevn alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen door Sevn gederfde winst. Deze vorderingen zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar.
17.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand van Sevn daaronder begrepen die Sevn moet maken ten gevolge van de niet, niet tijdige of niet correcte nakoming door opdrachtgever, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18 Betaling.

18.1 Zolang Sevn geen kredietlimiet heeft toegestaan aan opdrachtgever, wordt alleen onder (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling geleverd.
18.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient zonder aftrek van enige korting, bankkosten of enige schuldvergelijking te geschieden in euro’s, middels storting of overmaking op een door Sevn aangewezen bankrekening. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Sevn is bijgeschreven.
18.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Sevn voldoet is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
18.4 Sevn is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever te vorderen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling ontstaan waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 150,= euro per vordering bedragen.
18.5 Sevn is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door Sevn te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, is Sevn gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen opdrachtgever aan Sevn uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
18.6
Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Sevn te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
18.7 Sevn heeft het recht het nakomen van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten.                                                          

19.1 Sevn behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door haar geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden. Sevn is en blijft exclusief rechthebbende van het auteursrecht, het recht van model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot haar goederen.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sevn de goederen te kopiëren of geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
19.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan geleverde goederen van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

20.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Sevn gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Sevn en opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde, zullen uitsluitend voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Sevn aanhangig worden gemaakt, zulks onverminderd de bevoegdheid van Sevn om het geschil desgewenst voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever. Geschillen tussen Sevn en opdrachtgevers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Nederlands of Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht (Nederland).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES AND DELIVERY

Sevn BV, BARNEVELD

 

Article 1 General.

1.1 These conditions apply to all offers and deliveries from Sevn BV, established in Barneveld (Netherlands), hereinafter referred to as ‘Sevn’, as well as to all (additional) agreements, including agreements that are connected with and/or result from distribution agreements concluded between Sevn and a buyer, hereinafter referred to as ‘client’.
1.2 Special provisions of the client deviating from the terms and conditions of Sevn – which are also understood to include purchasing terms – are not part of the agreement between Sevn and the client and therefore do not bind Sevn, unless Sevn accepts the terms and conditions of the client in writing in whole or in part.
1.3 In these terms and conditions, the expression ‘in writing’ is understood to mean: by letter or by electronic means.
1.4 Insofar as these terms and conditions are also drawn up in a language other than Dutch, in the event of differences, the Dutch text shall always be determinant.
1.5 Should any provision of these general terms and conditions be null and void or be voided, then the other provisions shall remain in full force and effect and the void or voided provision(s) of these general terms and conditions shall be replaced by (a) valid provision(s) whereby the purpose and meaning of the void or voided provision(s) shall be taken into account to the greatest extent possible.

Article 2 Offers.

2.1 All offers and/or quotations are without obligation, even if a term for acceptance has been specified in the offer and/or quotation.
2.2 Oral offers from Sevn or its subordinates are not binding unless confirmed by it in writing.
2.3 Price lists, brochures etc. provided by Sevn are subject to change and do not constitute a quotation.
2.4 All images, drawings, models, colours and other information such as properties, dimensions and specifications displayed in an offer are for information purposes only. These are binding only if this is expressly confirmed in writing by Sevn.
2.5 Sevn reserves all intellectual property rights to the images, drawings and models appearing in the offers, catalogues, website etc.

Article 3 Agreement.

3.1 The contract for the sale and purchase of goods and the performance of activities is first binding for Sevn upon its written confirmation.
3.2 Any agreement entered into with Sevn contains the condition subsequent that, solely in its opinion, the client shall be adequately creditworthy.
3.3 The risk of mistakes and/or inaccuracies in the event of orders and instructions not confirmed in writing is wholly for the client’s account.

Article 4 Prices.

4.1 Any change in one or more of the cost-determining factors such as purchase prices (whether or not changed retroactively), exchange rates, import duties, sales tax, increases in raw material and material prices, production costs or currency changes, which occur after order confirmation but before delivery, gives Sevn the right, at its own discretion, to charge a correspondingly higher price or to cancel the order, without the customer having any right to compensation.
4.2 Unless expressly agreed otherwise in writing, all prices quoted by Sevn are in Euros, exclusive of VAT, import duties and other taxes, levies or duties. The prices are based on Delivered house Benelux, Barneveld, The Netherlands (EXW, Incoterms® 2010) unless otherwise indicated in writing.

Article 5 Registered customers on the website.

5.1 The user name and password created by the client when logging on via the website are strictly confidential and are intended for use exclusively by the user registering them.
5.2 The client guarantees that the user concerned is authorised to place orders on behalf of the client .
5.3 The client shall ensure that the user shall use the user name and password in strictest confidence and shall not supply them to third parties. Sevn may assume, if a user logs in under the intended username and password, that it is authorised to do so by the client.
5.4 As soon as the client knows or has reason to suspect that the user name and password are being misused or have come into the hands of unauthorised persons, the client shall immediately inform Sevn about this, without prejudice to the client’s own obligation to take effective measures immediately.

Article 6 Agreements.

Understandings or agreements with subordinate members of Sevn’s staff do not bind Sevn, insofar as they are not confirmed by Sevn in writing. In this context, subordinate personnel are considered to be all employees and staff who do not have power of attorney.

Article 7 Additional work and less work.

7.1 The work includes only that which has been agreed in writing between the parties. Additional work and less work before or during the performance of the activities must be agreed in writing and is eligible for settlement.
7.2 Costs incurred by Sevn caused through no fault of its own can be charged to the client.

Article 8 Liability.

8.1 The liability of Sevn towards the client is limited to compliance with the obligations described in Article 15.
8.2 Sevn is never liable to the client for any damage of any kind suffered by the client, unless there is intent or gross negligence on the part of Sevn. Liability for indirect damage, consequential damage, intangible damage, trading loss, loss of profit, environmental damage or damage as a result of liability towards third parties is also expressly excluded.
8.3 The client is obliged to indemnify Sevn against all claims from third parties against Sevn directly or indirectly related to (the use of) the goods and/or services supplied and the client shall compensate Sevn for all damages suffered by Sevn as a result of such claims unless there is intent or gross negligence on the part of Sevn.
8.4 Notwithstanding the above, if and insofar as any liability rests on Sevn for whatever reason, then the liability of Sevn is limited to the amount of the net invoice value of the goods and/or services performed on the understanding that Sevn shall be solely liable for a maximum sum not exceeding 250,000 Euros per claim. For the purposes of this article, a series of connected events causing damage shall be regarded as a single event/claim.
8.5 The provisions of this article do not affect the legal liability of Sevn by virtue of mandatory provisions of law.
8.6 Any claim for damages shall expire if not submitted in writing to Sevn within 2 years of the delivery/completion.
8.7 Sevn undertakes to the best of its ability to guarantee the safety of the user of the webshop, but can in no case be held liable for damage caused by the use of the webshop and, in particular, for damage caused by third parties who abuse the website or the payment system.
8.8 Except in the case of intent and gross negligence, Sevn is in no way liable for damages resulting from the inaccuracy and/or incompleteness of the website content, the (improper) use of the website and the provision of incorrect information by the client.

Article 9 Cancellation.

9.1 If the client cancels the contract for any reason whatsoever, it is obliged to compensate Sevn for all the reasonable costs incurred for the purpose of implementing the agreement (including the costs of materials and raw materials already purchased by Sevn, whether or not handled or processed at cost, including wages and social charges) without prejudice to Sevn’s right to compensation for loss of profit and other damage. The client shall also pay Sevn the sum of 1/3rd of the agreed price as cancellation costs. The client is also obliged to indemnify Sevn against claims from third parties as a result of the cancellation of the contract.
9.2 Without prejudice to that specified in the previous paragraph of this article, Sevn reserves all rights with regard to demanding full performance of the agreement.

Article 10 Supply.

10.1 The agreed delivery times are not deadlines. Sevn is not in default in respect of the delivery time until it has been given notice of default by the client in writing, the client has given Sevn the opportunity to make the delivery within a reasonable time nonetheless and Sevn has then failed to do so.
10.2 The delivery times are set in the expectation that there are no obstacles for Sevn with regard to the goods to be delivered or activities to be performed.
10.3 The period for delivery does not commence until after an agreement has been made in accordance with the provisions of Article 3 and until the client has provided Sevn with the data and information required for implementation of the agreement and Sevn has received the agreed advance payment from the client.
10.4 Once Sevn notices that the specified period for delivery shall be exceeded, Sevn will inform the client of this. The obligations of the client remain unchanged. Only in the event of an excessive failure to meet the agreed delivery time (more than twelve (12) weeks late) shall the client be entitled to dissolve the agreement, unless the failure is caused by force majeure. However, the client shall never be entitled to any penalty or compensation.
10.5 Goods may be delivered in partial deliveries unless the client has objected to this in writing. In the event of partial deliveries, the (payment) conditions described below shall also apply to each partial delivery.
10.6 The client has a purchasing obligation. If client does not accept delivery of the goods on the agreed date, the client is in default and Sevn then has the option to (i) terminate the agreement without judicial intervention; (ii) ship the goods to the client at the client’s risk and expense; (iii) hold the goods itself at the client’s risk and expense. All costs arising from the aforementioned circumstances, including storage costs and any loss of revenue, shall be borne by the client. The aforementioned applies without prejudice to the other rights of Sevn.
10.7 Shipments shall be made in the manner specified by Sevn. Delivery conditions are agreed per transaction. All delivery conditions apply in accordance with Incoterms® 2010. If the client wishes to receive a shipment by fast or express delivery, the extra costs associated with this are for the account of the client.
10.8 For deliveries from Sevn within the Benelux, the transport costs are at the expense of Sevn. For deliveries by Sevn outside of the Netherlands and Belgium, separate agreements shall be made regarding the transport costs.
10.9. The client shall not sell the goods via general online sales platforms such as e-Bay, bol.com etc.

Article 11 Retention of title.

11.1 As long as Sevn has not received full payment of all sums, including any interest and costs that the client owes for any goods delivered or to be delivered under any agreement and/or for the performance of work and/or resulting from failure to comply with such an agreement, the delivered goods remain the property of Sevn.
11.2 Sevn has the right to claim the return and to repossess these goods if the defaulting client does not meet its obligations, if it goes into liquidation, applies for or is granted a suspension of payments, is declared bankrupt or if its goods are attached.
11.3 The client is required to treat the goods with care and to insure them against the usual risks and does not have the right, other than after obtaining written consent from Sevn, to encumber, alienate, hire out, grant any right of use and/or (tacit) right of lien to the delivered goods, as long as client has not fully met its obligations towards Sevn. However, the client is permitted to use or alienate the goods within the scope of its normal business activities. However, the client is not permitted to alienate the goods in the context of its normal business operations at the moment that the client has applied for a suspension of payments or the client has been declared bankrupt.
11.4 The client can agree with third parties that they pay the purchase price for him and that they are subrogated in the claim from Sevn. In the event of payment by a third party who is subrogated in the claim of the client, the retention of title shall not lapse.
11.5 By subrogation as referred to in paragraph 11.4, Sevn delivers the retained title of the goods for which the third party has paid the purchase price to the subrogated third party. From the time of subrogation, the client keeps the described goods for the subrogated third party.
11.6 Subrogation in the claim by and transfer of the retained title to a third party as referred to in paragraphs 11.4 and 11.5 are without prejudice to the right of the client to lodge a claim against Sevn in the event that Sevn in any way fails to fulfil the agreements concluded between them.
11.7 If and for as long as Sevn is the owner of the goods, the client shall immediately inform Sevn when the goods are attached (or are likely to be) or a claim is otherwise made on (any part of) the goods. Moreover, (in that case) the client shall inform Sevn of the location of the goods for which Sevn is the owner. In the event of attachment or (temporary) suspension of payments, the client shall immediately inform the seizing bailiff or the administrator of the (property) rights of Sevn. The client guarantees that an attachment on the goods shall be lifted immediately.
11.8 If the same type of goods are delivered on one or more unpaid invoices, the goods present at the client’s premises shall be deemed to have been delivered on the unpaid invoices.

Article 12 Force majeure.

12.1 Sevn is not obliged to fulfil any obligation under an agreement if it is prevented from doing so as a result of force majeure.
12.2 Force majeure within the meaning of the article shall be understood to mean circumstances that in all reasonableness hinder (timely) delivery by Sevn, including but not limited to storm damage and other natural disasters, obstructions by third parties, obstructions in transport in general, total or partial strikes, riots, war, or danger of war both here in this country and in the country of origin of the materials, exclusions, loss or damage of goods during transport to Sevn or to the client, non- or late delivery of goods by suppliers of Sevn, export and import bans, sanctions, boycotts, embargoes, full or partial mobilisation, obstructive measures taken by any government, fire, malfunctions and accidents in the company or in the means of transport of Sevn, or in the means of transport of third parties and the imposition of levies or other government measures.
12.3 If Sevn at the onset of force majeure has already partially met its obligations or can only partially meet its obligations, it is entitled to invoice the part already delivered or the deliverable part separately and the client is obliged to pay this invoice as if it concerned a separate agreement. Sevn also has the right to change the content of the agreement in such a way that its implementation seems possible.
12.4 When the force majeure situation has lasted longer than six (6) months, both Sevn and the client have the right to terminate the agreement by dissolution. In that case, the client is not entitled to any compensation.

Article 13 Delivery.

13.1 In the event of the delivery of the goods and/or the performance of services, the client has to ensure under penalty of costs and damage that:

a: The place where the workpieces and/or materials are to be stored, or where the deliveries must be made is such that damage in any way whatsoever shall not occur;
b: Access to the site and/or area where the delivery should take place is unobstructed and furthermore that every cooperation is given to ensure the smoothest possible delivery;
c: If a lift or crane needs to be used, then the opportunity to do so is provided. Any damage caused thereby is for the account of the client unless gross negligence or intent on the part of Sevn is established. If on delivery the space through which the goods have to be brought turns out to be too small and there is no suitable lift, then a removal lift can be hired. The costs of this shall be borne by the client;
d: the room in which the work has to be done has electricity, light, heating, water and adequate ventilation. The activities will be expected to be carried out during normal working hours unless otherwise agreed in writing.

Article 14 Complaints.

14.1 The client is obliged to inspect the work or the goods thoroughly for visible defects immediately upon delivery or completion. The client must state any shortcomings, visible defects and/or damage in this respect on the transport document or the delivery note. The client is obliged to make notification of complaints or damage in writing as quickly as possible but in any case within seven (7) working days of delivery or completion, accurately stating the nature and grounds of the complaints or damage, failing which the client will be deemed to have accepted the delivery. The introduction of the goods is considered as acceptance. The aforementioned notifications can be submitted to Sevn only via the notification procedure established by Sevn.
14.2 Sevn must be in a position to monitor any complaints submitted. Agreement on the actions to be taken by Sevn are evidenced from a confirmation from the client by e-mail of the offer from Sevn.
14.3 Should the parties not be able to reach agreement, an independent expert shall be engaged. The costs of this expert shall be borne by the party found to be in the wrong, unless agreed otherwise.

Article 15 Warranty.

15.1 The goods delivered by Sevn possess the properties that the client and the end customer can expect under normal use.
15.2 Sevn provides the end customer with a warranty of two years after delivery to the client.
15.3 The guarantee means only that Sevn will, to the best of its ability and at its own decision, replace, restore, repair or reduce the price of the goods delivered or take the products back and credit the client for the invoice amount in question. Under no circumstances is Sevn obliged to compensate for other costs and/or damage. Any costs incurred by the client in replacing a good shall be borne by the client. Goods can be returned by the client only after obtaining written consent from Sevn and provided the goods are properly packaged. In such cases, the client is obliged to permit restore/repair by a specialist technician. For the repaired goods, the original warranty period continues; there is thus no new warranty period.
15.4 The end customer is entitled to lodge a claim under the terms of the warranty only if the goods are used, maintained and treated correctly and the client has fulfilled all his obligations towards Sevn.
15.5 The end customer has no claim under the warranty in the following cases:
– the appearance of wrinkles and/or fine cracks in the goods as a result of the gradual loss of construction moisture after new construction or renovation;
– the appearance of discolorations in material and leather caused by the direct action of heat sources such as the sun, central heating pipes and fireplaces;
– defects caused by a humidity percentage that is too high or too low in the room and in the surrounding areas concerned, or an extreme change in this or because of a non-flat sub-floor.
15.6 If, in the unhoped-for event after the warranty period of two years that a problem nonetheless occurs with a good, then Sevn will always do its utmost to find a suitable solution together with the client. This may involve calling in a technician, sending a replacement part, delivering a new good for an additional fee and possibly taking it back for repair. The costs associated with this shall be borne by the client. 15.7 Minor deviations in colour, wear resistance, structure, finish, finishing etc. that are considered acceptable in the trade or acceptable from a technical point of view cannot constitute grounds for complaint under the warranty.

Article 16 Personal data.
16.1 Sevn processes personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR).
16.2 The processing of personal data by Sevn takes place in accordance with the applicable (inter)national law regarding the protection of personal data.
16.3 The client agrees that Sevn may and can process confidential information and personal data concerning the client and/or persons (formerly) employed by, or for, or connected with the client, and/or its clients or third parties, within the framework of (i) an order provided by the client to Sevn, (ii) compliance with a legal obligation, (iii) optimisation of the service and (iv) internal business purposes. Processing in this context is also understood to include the sharing of this information with Sevn affiliated legal entities and enterprises, and with third parties involved in the execution of the order, and moreover the processing by processors in the service of Sevn.
16.4 The client guarantees that the personal data it provides or which originates from it may be processed by Sevn, and the client indemnifies Sevn for damages in connection with claims from data subjects or third parties regarding non-compliance with the applicable laws and regulations regarding personal data protection.
16.5 Taking into account the state of the art and the costs of implementation, Sevn takes appropriate measures to protect personal data originating from the client.

Article 17 Suspension and dissolution.

17.1With regard to an agreement existing between itself and the client, insofar as it has not yet been implemented, without judicial intervention and without notice of default with a reasonable time, Sevn is entitled to suspend or dissolve the agreement without any obligation to pay compensation if client does not meet its payment obligations on the basis of an agreement with Sevn, does not do so in a timely manner, properly or fully, or if there are grounds to fear that the client will not fulfil its obligations or will not fulfil them in a timely manner as well as in the event of bankruptcy or suspension of payment of the client in the event of cessation or liquidation of his business.
17.2 Suspension and dissolution shall not affect the payment obligation for the goods already delivered. In addition, Sevn is also then entitled to claim compensation from the client for damages, costs and interest, including for any lost profit suffered by Sevn. Payment of these claims is due with immediate effect.
17.3 If the client fails to fulfil one or more of its obligations or is in default, then all reasonable costs incurred by Sevn to obtain satisfaction, both judicial and extra-judicial, including the costs of legal assistance for Sevn, as a result of the client’s failure, lateness or incorrect performance, are for the account of the client.

Article 18 Payment.

18.1 As long as Sevn has not extended a credit limit to the client, delivery is made only under (full or partial) advance payment.
18.2 Payment must be made within eight (8) days of the invoice date, unless otherwise agreed in writing. Payment should be made without deduction of any discount, bank charges or any off-sets in Euros, by deposit or transfer to a bank account designated by Sevn. Payment is deemed first to have taken place as soon as the amount due is irrevocably credited to the bank account of Sevn.
18.3 If the client does not meet its payment obligation to Sevn within the agreed period, then client is in default – without any requirement for prior summation and notification of default – and, from the date of the default, the client is required to pay interest on the amount owed of one and a half percent (1.5%) per month, whereby any part of a month is counted as a whole month.
18.4 Sevn is also entitled, outside of the principal sum and interest, to claim from the client all costs, both judicial and extra-judicial, arising from the non-payment, including the costs of lawyer, bailiff and collection agency. The extra-judicial costs are fixed at a minimum of 15% of the invoice amount involved and shall be at least EUR 150 per claim.
18.5 Sevn is at all times entitled on or after entering into the agreement, before doing anything (further), to demand that the client provides immediate (additional) payment security in a form to be determined by Sevn. If the client fails to provide the required surety (in a timely manner), Sevn is entitled, without prejudice to its other rights, to immediately suspend the further implementation of the agreement or to dissolve the agreement in whole or in part without notice of default or judicial intervention, without prejudice to its right to compensation for any damages it has suffered. Furthermore, all that which the client owes to Sevn for whatever reason immediately becomes due.
18.6 Any objections to an invoice must be submitted in writing to Sevn specifying the reasons why within eight (8) working days of the invoice date. After the expiry of this period, complaints will no longer be dealt with and the client will have forfeited its rights in this respect. Objections concerning the amount of the submitted invoices do not suspend the payment obligation of the client.
18.7 Sevn has the right to suspend the fulfilment of its obligations until the client has met all its payment due obligations.

Article 19 Intellectual property rights.

19.1 Sevn reserves all its rights with regard to intellectual property in connection with goods it has supplied and/or activities performed. Sevn is and remains the exclusive owner of the copyright, design right or any other intellectual property right in respect of its goods.
19.2Without written consent from Sevn, the client is not permitted to copy the goods or to modify them in whole or in part.
19.3 The client is not permitted to provide goods delivered with a different brand name or to use the brand concerned in a different way or to register it in its own name.

Article 20 Applicable law and competent court.

20.1 These general terms and conditions and all Sevn offers and all agreements made between Sevn and clients are governed exclusively by the laws of the Netherlands. The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded.
20.2 All disputes that may arise between parties, including any recoveries of the amount owed, shall be brought exclusively before the Civil Court of the place of establishment of Sevn, without prejudice to the right of Sevn to submit the dispute, if desired, to the competent court in the place of establishment of the client. Disputes between Sevn and clients established outside the EU shall be definitively settled by the arbitration of the International Chamber of Commerce (“ICC”) in accordance with the ICC Arbitration Rules by one or more arbitrators appointed in accordance with these Rules. The language used is Dutch or English. The arbitration will take place in Utrecht (the Netherlands).